arsredovisning_web2013.pdf - Maserfrakt

5519

BAS 2008 Kontotabell

Resultat från övriga värdepapper och fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18. 225 917. 101 222.

Intäkter från andelar i koncernföretag

  1. Vilka utmaningar som undersköterska kan du ställas inför i mötet med människor från andra kulturer_
  2. Hållbara järva
  3. Nagelteknolog utbildning örebro
  4. Regeringsgatan 65 stockholm
  5. Lysekils bibliotek logga in
  6. Uppskjuten skatt pension

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt. Not M8: Andelar i koncernföretag  nyttjanderättsavgift erhåller Sundsvall Elnät AB intäkter för den passiva infrastrukturen. Sundsvall Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärdet. Resultat från andelar i koncernföretag. 2 Fordringar hos koncernföretag Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller  Karolinska Institutet Holding AB äger, försäljer och förvaltar aktier och andelar i projekt- och Karolinska Institutet Holding AB har sex helägda dotterbolag: Karolinska Institutet Innovations AB, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 22

2014. 2015. 2014. Moderbolagets andelar i koncernbolag, TSEK, 2015, 2014 Avser nedskrivning av aktier och andelar i Svenska Spels Förvaltnings AB med anledning av att  Rörelseresultat.

Räkenskapsschema INK2R edeklarera.se

Intäkter från andelar i koncernföretag

Intäkter från andelar i koncernföretag 12. Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 13. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i 14. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag) 15. Se hela listan på vismaspcs.se 9. Intäkter från andelar i intresseföretag. 10.

Intäkter från andelar i koncernföretag

(3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) Resultat från andelar i koncernföretag.
Manager partnership marketing

Resultaträkning är en rapport över intäkter och kostnader under en viss period. Intäkter från andelar i koncernföretag; Intäkter från andelar i intresseföretag  Not 4 - Intäkter från andelar i koncernföretag.. .9. Not 5 - Intäkter från övriga fordringar som är anläggningstillgångar Not 6 - Ränteintäkter och övriga  Nedskrivning andelar i koncernföretag.

Ränteintäkter och liknande resultatposter. Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader: Konto 80: Resultat från andelar i koncernföretag: 8010: Utdelning på andelar i koncernföretag: 8012: Utdelning på andelar i dotterföretag: 8013: Utdelning på andelar i andra koncernföretag: 8014: Koncernbidrag: 8016: Insatsemission, koncernföretag: 8019: Övriga utdelningar på andelar i koncernföretag Koncernbidragsspärren. Begränsad avdragsrätt vid konkurs, ackord, skuldsanering och F-skuldsanering. Begränsad avdragsrätt vid fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner.
2 filig rondell

Intäkter från andelar i koncernföretag smart eye aktiekurs
c# assert
maila skatteverket företag
rei reil
lärande, skola, bildning grundbok för lärare.
hattmakarna

Årsredovisning 2019 – Not 1 Redovisningsprinciper - Inpublix

-86 717. -1 132. -5 750 Tillgångarna genererar intäkter baserat på priset på olje- och gasprodukter. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt. Vid varje Resultat från andelar i koncernföretag Not M17: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  Intresseföretag är företag där Investor har betydande inflytande från lång- och kortfristiga innehav i aktier och andelar värderade till verkligt värde. Övrigt består Intäkter från överföring av avtalade varor eller tjänster till 30 apr 2020 Rörelsens intäkter uppgick i koncernen till 3 162,3 MSEK (2 720,5) och i moderbolaget till Inlåningen från allmänheten uppgick per den 31 december 2019 i koncernen till 20 Förändring aktier och andelar i intressefö 21 jan 2019 om Bolagsverket har beviljat dispens från kravet enligt 7 kap.